Truly the leading company of IoT in
Vietnam and SEA

We simplify the deployment of IoT solutions to help to optimize the operational costs and reduce energy waste for the sustainable smart future.

real-time data

5

Implemented projects

21

CỔNG THU PHÁT SÓNG

2,000,000

LÍT NƯỚC

302

THIẾT BỊ THÔNG MINH

1,000,000

kWh ĐIỆN

Chơi Video

Case studies

Smart Municipal Utility Management Service

Smart Solar

OUR PARTNERS

Cần báo giá cho toà nhà của bạn?
Tìm hiểu thêm về các dự án của chúng tôi?
Cần thêm thông tin làm thế nào để kết nối với mạng lưới IoT của chúng tôi?